Wiadomości branżowe

Miejsce małych i średnich firm w strategii rynkowej Banku Pekao SA

Małe firmy odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce kraju. To one są w stanie najszybciej tworzyć nowe miejsca pracy, elastycznie reagując na potrzeby rynku. Ich udział w tworzeniu produktu krajowego brutto rośnie powodując, że są one atrakcyjnymi klientami dla banków.

Małe i średnie przedsiębiorstwa od lat zajmują ważne miejsce w strategii biznesowej Pekao SA. Bank jako jeden z pierwszych wprowadził specjalną ofertę produktów i usług dla tego segmentu.

 

 • Eurokonto Business

 

  jest ofertą dla małych i średnich firm. Usługi wchodzące w skład Pakietu pomagają zapewnić dodatkowe środki na finansowanie działalności gospodarczej oraz pomóc w lokowaniu ewentualnych nadwyżek finansowych. Z Eurokonta Business mogą korzystać osoby fizyczne:

 

 • prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo, rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,

   

 • wykonujące wolny zawód bez względu na prowadzoną formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

   

 • uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia działalności rolniczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
   

 

W skład pakietu wchodzą:

 

 • Eurokonto Business rachunek bieżący w złotych,

   

 • karta Maestro,

   

 • karty VISA Sonata i MasterCard Preludium,

   

 • rachunki lokat terminowych w złotych otwierane automatycznie,

   

 • overdraft lub pożyczka w Eurokoncie Business.
   

 

Eurokonto Business łączy cechy tradycyjnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych z rachunkiem dla przedsiębiorców. Oprócz korzystnego oprocentowania, minimalnych formalności potrzebnych do otwarcia rachunku, dostępności środków zgromadzonych na rachunku poprzez szeroką sieć oddziałów Banku Pekao SA oraz bankomatów, pozwala na otwieranie w ramach numeru umowy rachunku Eurokonto Business rachunków w walutach obcych oraz rachunków lokat terminowych. Ponadto Bank oferuje Pożyczkę w Eurokoncie Business, pozwalającą na szybki i wygodny sposób uzupełniania niedoborów finansowych związanych z wydatkami osobistymi oraz firmowymi.

 

 • Kredyty z EBOiR
   

 

Bank Pekao SA we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oferuje specjalną linię kredytową. Fundusze te są przeznaczone na finansowanie działalności małych i średnich firm oraz nowych przedsięwzięć.

Kredytobiorcami mogą być:

 

 • osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

   

 • polscy, prywatni przedsiębiorcy posiadający większościowe udziały w swojej firmie:
   

 

 

 • która zatrudnia nie więcej niż 100 osób

   

 • której roczne obroty nie przekraczają 40 mln EUR

   

 • której suma bilansowa nie przekracza 27 mln EUR.
   

 

W skład oferty wchodzą kredyty obrotowe – udzielane na okres od 1 do 12 miesięcy – przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego oraz kredyty inwestycyjne – udzielane na okres do 3 lat, a w uzasadnionych wypadkach do 5 lat.

 

 • Business Lider
   

 

jest pakietem przeznaczonym dla przedsiębiorców prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą w małej skali

Oferta jest skierowana do podmiotów gospodarczych, które prowadzą w sposób zorganizowany i ciągły zarobkową działalność i spełniają dwa kryteria:

 

 • średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyło 50 pracowników,

   

 • przychód ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 30 mln zł.
   

 

W skład pakietu Business Lider wchodzą:

 

 • rachunek bieżący w PLN

   

 • rachunek lokat call

   

 • karta płatnicza VISA Business Lider

   

 • overdraft

   

 • Kredyt krótkoterminowy
   

 

 

 • kredyt w rachunku kredytowym,

   

 • kredyt podstawowy w rachunku bieżącym.
   

 

Pakiet Business Lider zapewnia kompleksową obsługę firmy, daje dogodne możliwości finansowania jej działalności i zapewnia korzystne formy lokowania środków. Dzięki prostym i szybkim procedurom oraz minimalnym wymaganiom co do zabezpieczeń kredytów jest wygodnym narzędziem dla przedsiębiorców. Ponadto klienci korzystający z pakietu Business Lider mogą otrzymać bezpłatne ubezpieczenie NNW.

 

Lider farmacji

Pekao SA oferuje również profilowane produkty do poszczególnych branż. Pierwszym proponowanym pakietem jest Lider Farmacji przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących apteki lub rozpoczynających działalność gospodarczą zakwalifikowanych do sektora małych przedsiębiorstw.

W skład pakietu Business Lider wchodzą:

 

 • rachunek bieżący w PLN

   

 • karta Płatnicza VISA Business Lider

   

 • rachunki lokat terminowych
   

 

 

 • w złotych prowadzone na indywidualnych zasadach,

   

 • w walutach wymienialnych prowadzone na indywidualnych zasadach

   

 • overnight
   

 

 

 • overdraft

   

 • kredyty
   

 

 

 • kredyt w rachunku bieżącym,

   

 • kredyt obrotowy – odnawialny i nieodnawialny,

   

 • kredyt kasowy

   

 • inwestycyjny
   

 

Korzyści jakie oferuje Lider Farmacji to oprócz niskich, preferencyjnych opłat i prowizji, szybkiego przeprowadzania operacji finansowych, łatwego dostępu do dodatkowych środków pieniężnych przy pomocy kredytu w rachunku bieżącym, wygodna i bezpieczna w użyciu karta płatnicza, korzystne gospodarowanie nadwyżkami finansowymi dzięki lokatom terminowym i overnight oraz minimalne wymagania co do zabezpieczeń kredytu (weksel in blancoi/lub pełnomocnictwo do rachunku).

 Nowa struktura Banku Pekao SA

 

W połowie 2002 r. dokonał reorganizacji swojej struktury w celu lepszego dostosowania oferty do potrzeb właścicieli małych firm. Nowy model obsługi został oparty na pogłębionej segmentacji rynku. Klientom VIP, będącymi jednocześnie przedsiębiorcami, zaproponowano wspólną obsługę rachunków prywatnych i firmowych. Głównym punktem kontaktu ze strony Pekao SA stał się indywidualny opiekun (Doradca VIP), który oprócz oferowania produktów, doradza klientowi jak optymalnie wykorzystać ofertę Banku. Zmiany te znacznie skracają czas obsługi i podnoszą satysfakcję z jej jakości.

Działalność sponsorska

Istotnym elementem strategii sponsorskiej Banku Pekao SA jest wpieranie przedsięwzięć i instytucji działających na rzecz bankowości, finansów i rozwoju gospodarczego. Oprócz ścisłej współpracy o charakterze edukacyjnym z wiodącymi uczelniami ekonomicznymi w Polsce, organizowaniu i uczestniczeniu w licznych imprezach o charakterze targowym, mającymi m.in. popularyzować wiedzę o finansach i bankowości, Bank Pekao SA wspiera przedsięwzięcia mające na celu wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości. Przykładem takiego zaangażowania jest sponsorowanie fundacji Sukcesplan i ufundowanie nagrody dla laureatów.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts