1 miliard zysku po trzech kwartałach 2004

<P ><B >Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Bank Pekao SA po trzech kwartałach br. wyniósł 1003,0 mln zł, czyli o 32,3% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W III kwartale Bank osiągnął zysk netto 338 mln złotych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik zwrotu na kapitale ROE wzrósł z 14,4% do 18,8%. Taki wynik finansowy Banku to skutek poprawy efektywności działalności komercyjnej, czego wyrazem jest wzrost dochodów z opłat i prowizji (o 9,4% rok do roku). Na dobry rezultat wpłynęła także ścisła kontrola kosztów (spadek o 1,2% rok do roku) oraz zmniejszenie kosztów ryzyka i niższe obciążenia podatkowe. <P > <P > <P >Wyniki osiągnięte przez Bank po dziewięciu miesiącach 2004 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przedstawiają się następująco: <P > <UL > <LI ><B >Skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach wyniósł 1003 mln zł, co oznacza wzrost o 32,3% rok do roku; <LI ><B >Wynik operacyjny netto wyniósł 1361,1 mln zł, czyli porównywalnie o 4,9% więcej niż w ubiegłym roku (po odjęciu przychodów ze sprzedaży Polcard w I kwartale 2003); <LI ><B >Przychody wyniosły 3057 mln zł i były o 1,4% wyższe niż przychody w analogicznym okresie ubiegłego roku (po odjęciu przychodów ze sprzedaży Polcard); <LI ><B >Wynik z odsetek był o 6,9% niższy niż rok wcześniej i wyniósł 1 641 mln zł, głównie z powodu mniejszych wpływów z rynku papierów dłużnych; <LI ><B >Wynik z opłat i prowizji osiągnął po dziewięciu miesiącach br. poziom 1134 mln zł i był o 9,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego; <LI ><B >Koszty działania Banku, były o 1,2% niższe niż rok wcześniej i wyniosły 1 697 mln zł; <LI ><B >Rezerwy netto osiągnęły poziom -266 mln zł, czyli o 20,3% mniej niż przed rokiem; jest to skutek ogólnej poprawy stanu gospodarki oraz efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym. <P > <P >Wzrost wskaźnika zwrotu na kapitale (ROE) z 14,4% do 18,8 oraz niski wskaźnik kosztów do dochodów (55,5) potwierdza wysoki poziom dochodowości i efektywności działania Banku Pekao SA. <BR > <P >Zysk netto po trzech kwartałach tego roku przekroczył 1 miliard zł (w całym 2003 roku Bank uzyskał 919 mln zł zysku), głównie dzięki wzrostowi wyniku operacyjnego netto (o 4,9% rok do roku) oraz mniejszemu kosztowi rezerw i zobowiązań podatkowych. Bank wykazał dobrą jakość struktury przychodów, w których opłaty i prowizje stanowią 37% całości przychodów. Silny wzrost przychodów z opłat i prowizji (o 9,7% rok do roku) osiągnięty dzięki funduszom inwestycyjnym oraz opłatom z transakcji i prowadzenia rachunków, zrównoważył niższe wpływy odsetkowe, które zmniejszyły się o 6,9% w porównaniu z pierwszym półroczem 2003. <P > <P >Poziom oszczędności gospodarstw domowych i firm (depozyty i fundusze inwestycyjne) wzrósł o 1,2%, dzięki udanemu transferowi środków z depozytów klientów indywidualnych do funduszy i wzrostowi depozytów firmowych. Ten wzrost nastąpił mimo niekorzystnego wpływu wzmocnienia złotówki na wartość wkładów walutowych. W III kwartale br. fundusze TFI Pekao Pioneer zwiększyły swój udział w rynku do 32,7% z 32,3% w II kwartale 2004 i z 28,1% w III kwartale 2003 r. <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P > <P >Portfel kredytowy Banku Pekao SA zwiększył się o 3,1% rok do roku. Głównym motorem wzrostu tego portfela pozostają kredyty hipoteczne. Dzięki uproszczeniu procedur i poprawie oferty w I kwartale br. sprzedaż kredytów hipotecznych osiągnęła od początku roku wartość 884 mln, co oznacza 126% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przypomnieć należy, że Bank nie oferuje obarczonych ryzykiem kursowym kredytów w walutach obcych. Pod względem sprzedaży kredytów złotowych Bank Pekao SA zwiększył swój udział w rynku z 16,1% na koniec 2003 r. do 25,5% w III kwartale br. <P > <P >Poprawiła się również jakość portfela kredytowego także ? udział kredytów nieregularnych w całkowitym wolumenie kredytów spadł w ciągu ostatniego roku z 23,2% do 20,9%. <P > <P ><I >? Zysk netto powyżej miliarda uzyskany po trzech kwartałach tego roku oznacza, że łatwo osiągniemy cel, o którym mówiliśmy rok temu, czyli dwucyfrowy wzrost zysku w 2004 roku ? komentując wyniki powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. ? <I >To kolejne potwierdzenie, że w pełni udało nam się odwrócić negatywne trendy obserwowane przed rokiem ? stwierdził Prezes Bielecki. <P ><I >?  <I >Umocniliśmy naszą pozycję rynkową w kluczowych produktach, czyli funduszach inwestycyjnych i kredytach hipotecznych ? powiedział<I > Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych. ? <I >Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu naszych pracowników te pozytywne trendy będą kontynuowane ? dodał Prezes Lovaglio.
Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top